Avís legal

CONCEPTE D'USUARI
La utilització de la Web atribueix la condició d'Usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP al mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal quan es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT
Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els qui seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS
CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la Web de CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP com en accedir a la informació d'altres webs des de la Web de CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis en la informació continguda. CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP pot introduir a qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen com a finalitat informar quant a la qualitat, situació i serveis.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT
CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Els continguts prestats per CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.
Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP.
En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevols altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.
Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.
Queda prohibit tot acte per virtut del com els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP.
En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.
CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP és lliure de limitar l'accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.
CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines Web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.
Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web de CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment.
Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP.

D'acord amb l'assenyalat en el paràgraf anterior, CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.
Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l'esforç dut a terme per CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP per al seu funcionament.
En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP sense el consentiment previ, exprés i per escrit de CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.
CENTRI CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de baners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de CENTRE CHIROPRÀCTIC DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SCP.
(*) LA QUIROPRÀCTICA, malgrat estar reconeguda com a professió sanitària per l'Organització Mundial de la Salut (O.M.S.), i de tenir caràcter sanitari en la majoria dels països desenvolupats del Món, entre ells molts països europeus com Regne Unit, França, Portugal, Itàlia, Dinamarca o Suïssa, i en alguns d'ells amb reconeixement de professió sanitària de salut bàsica, NO ÉS UNA PROFESSIÓ SANITÀRIA I NO HA ESTAT OBJECTE DE REGULACIÓ EXPRESSA A ESPANYA. En ser la normativa sanitària una qüestió de Dret intern i reservat a la Sobirania de cada País membre de la UE, la professió quiropràctica a Espanya es troba en una situació de buit normatiu. Des de l'Associació Espanyola de Quiropràctics (A.I.Q.) s'ha sol·licitat davant les Corts i els Ministeris competents en matèria de Sanitat i Educació que el Parlament impulsi el procés legislatiu que reconegui el caràcter sanitari i la substantivitat pròpia de la professió quiropràctica. Als països que compten amb regulació legal, la llicenciatura en Quiropràctica s'obté en finalitzar els programes educatius de 5 o 6 anys. Dues institucions espanyoles, el Real Centre Universitari María Cristina de Madrid (UCR) i el Barcelona College of Chiropractic (BCC), ofereixen programes (TÍTOLS PROPIS, NO OFICIALS) de cinc anys de durada per a la formació i l'exercici de la quiropràctica, a l'espera que es reconegui legalment aquesta professió a Espanya. Mentrestant, aquests títols compleixen tots els estàndards de qualitat i excel·lència que exigeix el Consell d'Educació Quiropràctica Europeu (I.C.C.I.) , i paradoxalment, els titulats espanyols podran exercir com a professionals sanitaris en altres països com Estats Units, França o Anglaterra, però no al seu propi. L'A.I.Q. va ser creada i reconeguda pel Ministeri de l'Interior en 1986, inclou a 200 membres que posseeixin un títol universitari reconegut pel Consell d'Educació Quiropràctic Europeu, la qual cosa garanteix el compliment dels més alts estàndards de qualitat en l'exercici d'aquesta professió a nivell Europeu, però lamentablement, fins avui, els nostres títols i diplomes NO SÓN TÍTOLS OFICIALS A ESPANYA. Si estàs sent atès per un quiropràctic, verifica i comprova que sigui membre de la A.I.Q. a l'apartat “Busca un quiropràctic” de la seva pàgina web: www.quiropractica-aeq.com, d'aquesta manera tindràs la garantia que compleixi els estàndards de qualitat establerts per I.C.C.I.. La regulació de la quiropràctica a Espanya és una qüestió d'oportunitat política, però mentrestant, els professionals quiropràctics que compleixen els requisits establerts pels Estatuts de la A.I.Q. es troben en una situació d'inseguretat jurídica i greuge comparatiu amb altres professionals d'altres països europeus, podent ocórrer que els ciutadans siguin tractats per presumptes quiropràctics que no compleixin els estàndards mínims de qualitat exigibles internacionalment.

(**) La web www.quiropracticabarcelona.com proporciona informació sobre els serveis professionals del Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral, titular dels continguts d'aquesta Web. Els continguts d'aquest lloc web s'ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. El titular no es responsabilitza del contingut ni de les manifestacions i opinions abocades per tercers a la seva pàgina web. Els continguts de la web no constitueixen ni pretenen substituir a un assessorament professional sanitari, per la qual cosa el titular no assumeix cap responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar-se de l'ús que pogués fer-se d'aquesta informació.

La cura de la seva esquena, cos i sistema nerviós a través de la Quiropràctica implica una vida molt més saludable i un estat de salut òptim. 
Entrevistes, articles... El Doctor Chiappinelli i el Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral de Sitges i Barcelona en la premsa.
Obrim tots els dissabtes
Preguntes freqüents
on trobaràs respostes i consells

Per què els doctors en Quiropràctica donen tanta importància a les vèrtebres?

Estudis mèdics recents han confirmat que les vèrtebres –els ossos que formen la columna– exerceixen un paper clau en el manteniment de la salut, fet que els doctors en Quiropràctica coneixen des de sempre. Els problemes vertebrals poden ser l'origen d'algunes malalties com l'asma, úlceres d'estómac, problemes digestius, etc. Es pot dir que la vèrtebra és el veritable taló d'Aquil·les del cos. La...